Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Bezpieczeństwo sprzedaży

Audyt bezpieczeństwa sprzedaży to złożona analiza, której celem jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych ustaleń pod względem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym i prawidłowym zabezpieczeniem interesów sprawdzanego podmiotu, zapewnienie bezpieczeństwa pieniędzy, kapitału podmiotu zlecającego audyt.

Usługa skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – działy sprzedaży, księgowość, własne komórki windykacyjne, indywidualni przedsiębiorcy.

Jej jedynym celem jest dokonanie przeglądu procedur i struktur zapewniających otrzymanie zapłaty za sprzedany towar / usługę.

 • Audyt przeprowadzany jest w siedzibie podmiotu badanego, kończy się opracowaniem konkretnych wniosków, sporządzana jest szczegółowa analiza i proponowane rozwiązania.
 • Audyt najczęściej łączony jest z przeprowadzaniem szkolenia – więcej na stronie www.biznes-simplex.pl - szkolenia.

Audyt bezpieczeństwa sprzedaży.

Audyt wierzytelności:

 • analiza stosowanych procedur windykacyjnych, poziomu wiedzy pracowników o podstawowych zagadnieniach związanych z szeroko pojętym zabezpieczeniem zapłaty należności i najczęściej stosowanych procedurach windykacyjnych, budowa standardów,
 • analiza prowadzonych postępowań egzekucyjnych, złożonych wniosków do komorników sądowych, administracyjnych organów egzekucyjnych, wskazanie możliwych sposobów prowadzenia egzekucji,
 • weryfikacja dotychczasowego poziomu współpracy z komornikami sądowymi, analiza, jakości informacji udzielanych przez organy egzekucyjne, zbadanie zgodności otrzymanych od organów egzekucyjnych informacji z obowiązującym stanem prawnym, rozliczenie zapłaconych zaliczek,
 • analiza dotychczasowej pracy zewnętrznej firmy windykacyjnej, rzetelności przekazywanej wiedzy o stanie spraw, innowacyjności i poziomu reprezentowania interesów wierzyciela,
 • analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami.

Audyt zobowiązań:

 • analiza zabezpieczeń udzielanych przez podmiot (poręczenia, ustanowione hipoteki, wystawione weksle),
 • analiza prowadzonych przeciwko badanemu podmiotowi postępowań przez sądowe i administracyjne organy egzekucyjne, prawidłowości stosowanych sposobów egzekucji, zbadanie prawnych możliwości zmniejszenia uciążliwości stosowanych środków egzekucyjnych i zasadności ich użycia.

Audyt prawny:

 • analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
 • analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji.

Monitoring zawarcia kontraktu / umowy handlowej / sprzedaż produktu lub usługi (obrót krajowy):

 • ocena autentyczności dokumentów przedstawionych do umowy, analiza dotychczas stosowanych wzorców umów w zakresie właściwej reprezentacji stron, zabezpieczenia wykonania umowy, kar umownych, zgodności z obowiązującym stanem prawnym, poprawności aneksów oraz klauzul waloryzacyjnych,
 • analiza dotychczas stosowanych wzorców umów w zakresie prawidłowego stosowania zasad uchylania się od skutków prawnych, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy, odstąpienia od umowy, uwzględnienia zmiany okoliczności (rebus sic stantibus),
 • informacja o majątku i sytuacji finansowej kontrahenta, o osobach uczestniczących w zawarciu umowy (graf powiązań kapitałowo-osobowych), analiza składu zarządu,
 • ocena stanu majątkowego kontrahenta, ustalenie pozycji i opinii rynkowej, weryfikacja opinii kontrahenta pośród innych podmiotów branżowych, weryfikacja deklarowanych osiągnięć, dane finansowe podmiotu,
 • powiązania firmy z innymi podmiotami, obecność osób zarządzających na listach sankcyjnych.

Koszt usługi – ustalany indywidualnie wg zakresu przeprowadzonych czynności.

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top